Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Lluniwyd y polisi preifatrwydd hwn i wasanaethu'r rhai sy'n ymwneud â sut mae eu 'Gwybodaeth Adnabod yn Bersonol' (PII) yn cael ei defnyddio ar-lein yn well. Mae PII, fel y disgrifir yng nghyfraith preifatrwydd yr Unol Daleithiau a diogelwch gwybodaeth, yn wybodaeth y gellir ei defnyddio ar ei phen ei hun neu gyda gwybodaeth arall i adnabod, cysylltu â, neu ddod o hyd i berson sengl, neu i adnabod unigolyn yn ei gyd-destun. Darllenwch ein polisi preifatrwydd yn ofalus i gael dealltwriaeth glir o sut rydym yn casglu, defnyddio, amddiffyn neu drin eich Gwybodaeth Adnabod yn Bersonol fel arall yn unol â'n gwefan.
  • NID YW'R holl fanylion cardiau credyd / debyd a gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael eu storio, eu gwerthu, eu rhannu, eu rhentu neu eu prydlesu i unrhyw drydydd parti. 
  • Gellir newid neu ddiweddaru Polisïau a Thelerau ac Amodau'r Wefan yn achlysurol i fodloni'r gofynion a'r safonau. Felly anogir y Cwsmeriaid i ymweld â'r adrannau hyn yn aml er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau ar y wefan. Bydd addasiadau yn effeithiol ar y diwrnod y cânt eu postio.
  • Mae rhai o'r hysbysebion a welwch ar y Safle yn cael eu dewis a'u cyflwyno gan drydydd parti, megis rhwydweithiau ad, asiantaethau hysbysebu, hysbysebwyr, a darparwyr segment gynulleidfa. Gall y trydydd partïon hyn gasglu gwybodaeth amdanoch chi a'ch gweithgareddau ar-lein, naill ai ar y Wefan neu ar wefannau eraill, trwy gwcis, llwybrau gwe, a thechnolegau eraill mewn ymdrech i ddeall eich diddordebau a rhoi hysbysebion i chi sydd wedi'u teilwra i'ch diddordebau. Cofiwch nad oes gennym fynediad, na rheolaeth droso, y wybodaeth y gall y trydydd partïon hyn ei chasglu. Nid yw arferion gwybodaeth y trydydd partļon hyn yn cael eu cynnwys yn y polisi preifatrwydd hwn. 

Pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu oddi wrth y bobl sy'n ymweld â'n blog, gwefan neu app?

Wrth archebu neu gofrestru ar ein gwefan, fel sy'n briodol, efallai y gofynnir i chi roi eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn, gwybodaeth am gerdyn credyd, rhif diogelwch cymdeithasol neu fanylion eraill i'ch helpu gyda'ch profiad.
Pryd y byddwn yn casglu gwybodaeth?
Rydym yn casglu gwybodaeth oddi wrthych pan fyddwch yn cofrestru ar ein gwefan, yn trefnu, yn tanysgrifio i gylchlythyr, llenwch ffurflen, Defnyddiwch Chat Sgwrs, Agor Tocyn Cymorth neu roi gwybodaeth ar ein gwefan.
Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth?

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn gennych pan fyddwch yn cofrestru, gwneud prynu, gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, yn ymateb i arolwg neu farchnata yn cyfathrebu, syrffio'r wefan, neu ddefnyddio safle penodol eraill yn ymddangos yn y ffyrdd canlynol:

      I bersonoli'ch profiad a chaniatáu i ni ddarparu'r math o gynnwys a chynnig cynnyrch y mae gennych ddiddordeb mwyaf ynddo.
      I wella ein gwefan er mwyn eich gwasanaethu'n well.
      I ganiatáu i ni ddarparu gwell gwasanaeth i chi wrth ymateb i'ch ceisiadau am wasanaeth cwsmeriaid.
      Gweinyddu cystadleuaeth, dyrchafiad, arolwg neu nodwedd arall o'r safle.
      I brosesu eich trafodion yn gyflym.
      Gofyn am raddfeydd ac adolygiadau o wasanaethau neu gynhyrchion
      I ddilyn ymlaen gyda nhw ar ôl gohebiaeth (sgwrs byw, ymholiadau e-bost neu ffôn)

Sut ydym yn diogelu eich gwybodaeth?

Caiff ein gwefan ei sganio'n rheolaidd ar gyfer tyllau diogelwch a gwendidau hysbys er mwyn gwneud eich ymweliad â'n safle mor ddiogel â phosib.

Rydym yn defnyddio Malware Scanning rheolaidd.

Mae eich gwybodaeth bersonol wedi'i chynnwys y tu ôl i rwydweithiau sicr a dim ond nifer gyfyngedig o bobl sydd â hawliau mynediad arbennig i systemau o'r fath y mae modd eu cyrraedd, ac mae'n ofynnol iddynt gadw'r wybodaeth yn gyfrinachol. Yn ogystal, mae pob gwybodaeth sensitif / credyd rydych chi'n ei chyflenwi yn cael ei amgryptio drwy dechnoleg Haen Socket Secocket (SSL).
Rydym yn gweithredu amrywiaeth o fesurau diogelwch pan fo defnyddiwr yn gosod gorchymyn i mewn, yn cyflwyno, neu'n mynd at eu gwybodaeth i gadw diogelwch eich gwybodaeth bersonol.
Mae'r holl drafodion yn cael eu prosesu trwy ddarparwr porth ac ni chânt eu storio na'u prosesu ar ein gweinyddwyr.

Ydyn ni'n defnyddio 'cwcis'?

Nid ydym yn defnyddio cwcis at ddibenion olrhain
Gallwch ddewis cael eich cyfrifiadur i'ch rhybuddio bob tro mae cwci yn cael ei anfon, neu gallwch ddewis diffodd pob cwci. Rydych chi'n gwneud hyn trwy osodiadau eich porwr. Gan fod y porwr ychydig yn wahanol, edrychwch ar Ddewislen Gymorth eich porwr i ddysgu'r ffordd gywir i addasu'ch cwcis.
Os ydych chi'n troi cwcis i ffwrdd, efallai na fydd rhai o'r nodweddion sy'n gwneud eich safle yn fwy effeithlon yn gweithio'n iawn. sy'n gwneud eich safle yn fwy effeithlon ac efallai na fydd yn gweithio'n iawn.
Datgeliad trydydd parti

Nid ydym yn gwerthu, masnachu, nac fel arall yn trosglwyddo eich Gwybodaeth Adnabod Bersonol i bartïon allanol oni bai ein bod yn rhoi rhybudd ymlaen llaw i ddefnyddwyr. Nid yw hyn yn cynnwys partneriaid cynnal gwefannau a phartïon eraill sy'n ein cynorthwyo i weithredu ein gwefan, cynnal ein busnes, neu wasanaethu ein defnyddwyr, cyhyd â bod y partïon hynny'n cytuno i gadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol. Efallai y byddwn hefyd yn rhyddhau gwybodaeth pan fydd yn cael ei rhyddhau yn briodol i gydymffurfio â'r gyfraith, gorfodi ein polisïau gwefan, neu amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch ein rhai ni neu eraill.

Fodd bynnag, gall gwybodaeth nad yw'n bersonol adnabyddadwy i ymwelwyr yn cael ei ddarparu i bartïon eraill ar gyfer marchnata, hysbysebu, neu ddefnyddiau eraill.

Cysylltiadau trydydd parti

Weithiau, yn ôl ein disgresiwn, gallwn gynnwys neu gynnig cynhyrchion neu wasanaethau trydydd parti ar ein gwefan. Mae gan y safleoedd trydydd parti hyn bolisïau preifatrwydd ar wahân ac annibynnol. Felly, nid oes gennym gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys a gweithgareddau'r safleoedd cysylltiedig hyn. Serch hynny, rydym yn ceisio diogelu cyfanrwydd ein safle a chroesawu unrhyw adborth am y safleoedd hyn.

google

Gellir crynhoi gofynion hysbysebu Google gan Egwyddorion Hysbysebu Google. Fe'u rhoddir ar waith i ddarparu profiad cadarnhaol i ddefnyddwyr. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=cy

Rydym yn defnyddio Hysbysebu AdSense Google ar ein gwefan.
Mae Google, fel gwerthwr trydydd parti, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion ar ein gwefan. Mae defnydd Google o'r cwci DART yn ei alluogi i gyflwyno hysbysebion i'n defnyddwyr yn seiliedig ar ymweliadau blaenorol â'n gwefan a gwefannau eraill ar y Rhyngrwyd. Gall defnyddwyr optio allan o'r defnydd o'r cwci DART trwy ymweld â pholisi preifatrwydd Google Ad a Content Network.
Rydym wedi gweithredu y canlynol:
      Adrodd Argraffiad Rhwydwaith Arddangos Google
      Adroddiadau Demograffeg a Diddordebau
      Integreiddio Llwyfan DoubleClick
Rydym ni, ynghyd â gwerthwyr trydydd parti megis Google yn defnyddio cwcis cyntaf i barti (megis cwcis Google Analytics) a chwcis trydydd parti (megis y cwci DoubleClick) neu ddynodwyr trydydd parti eraill at ei gilydd i gasglu data ynglŷn â rhyngweithio defnyddwyr â argraffiadau ad a swyddogaethau gwasanaeth ad eraill fel y maent yn ymwneud â'n gwefan.
Eithrio:
Gall defnyddwyr osod dewisiadau ar gyfer sut mae Google yn hysbysebu i chi gan ddefnyddio'r dudalen Gosodiadau Ad Google. Fel arall, gallwch optio allan trwy ymweld â thudalen Optimeiddio Menter Hysbysebu'r Rhwydwaith neu drwy ddefnyddio'r Porwr Optio Allanol Google Analytics.
COPPA (Deddf Diogelu Plant Preifatrwydd Ar-lein)

O ran casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 13 oed, mae'r Ddeddf Diogelu Preifatrwydd Ar-lein i Blant (COPPA) yn rhoi rhieni mewn rheolaeth. Mae'r Comisiwn Masnach Ffederal, asiantaeth amddiffyn defnyddwyr yr Unol Daleithiau, yn gorfodi Rheol COPPA, sy'n nodi'r hyn y mae'n rhaid i weithredwyr gwefannau a gwasanaethau ar-lein ei wneud i amddiffyn preifatrwydd a diogelwch plant ar-lein.

Nid ydym yn marchnata'n benodol i blant o dan 13 oed.

Arferion Gwybodaeth Teg

Mae'r Egwyddorion Arferion Gwybodaeth Teg yn ffurfio asgwrn cefn cyfraith preifatrwydd yn yr Unol Daleithiau ac mae'r cysyniadau a gynhwysir ganddynt wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth ddatblygu cyfreithiau diogelu data ledled y byd. Mae deall yr Egwyddorion Ymarfer Gwybodaeth Deg a sut y dylid eu gweithredu yn hanfodol i gydymffurfio â'r gwahanol gyfreithiau preifat sy'n diogelu gwybodaeth bersonol.

Er mwyn bod yn unol ag Arferion Gwybodaeth Deg, byddwn yn cymryd y camau ymatebol canlynol, pe bai torri data yn digwydd:
Byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost
      O fewn diwrnodau busnes 7
Byddwn yn hysbysu'r defnyddwyr trwy hysbysu yn y safle
      O fewn diwrnodau busnes 7
Rydym hefyd yn cytuno i'r Egwyddor Gwneud Iawn Unigol sy'n ei gwneud yn ofynnol bod gan unigolion yr hawl i ddilyn hawliau gorfodadwy yn ôl y gyfraith yn erbyn casglwyr data a phroseswyr sy'n methu â chydymffurfio â'r gyfraith. Mae'r egwyddor hon yn ei gwneud yn ofynnol nid yn unig bod gan unigolion hawliau gorfodadwy yn erbyn defnyddwyr data, ond hefyd bod unigolion yn mynd i lysoedd neu asiantaethau'r llywodraeth i ymchwilio a / neu erlyn diffyg cydymffurfio gan broseswyr data.

Deddf CAN-SPAM

Mae'r Ddeddf CAN-SPAM yn gyfraith sy'n gosod y rheolau ar gyfer e-bost masnachol, yn sefydlu'r gofynion ar gyfer negeseuon masnachol, yn rhoi'r hawl i derbynnydd i atal negeseuon e-bost rhag cael eu hanfon atynt, ac yn amlinellu cosbau caled am droseddau.

Casglwn eich cyfeiriad e-bost er mwyn:
      Anfon gwybodaeth, ymateb i ymholiadau, a / neu geisiadau neu gwestiynau eraill
      Gorchmynion prosesau ac i anfon gwybodaeth a diweddariadau sy'n ymwneud â gorchmynion.
      Anfonwch wybodaeth ychwanegol i chi sy'n gysylltiedig â'ch cynnyrch a / neu wasanaeth
      Marchnata i'n rhestr bostio neu barhau i anfon negeseuon e-bost at ein cleientiaid ar ôl i'r trafodiad gwreiddiol ddigwydd.
I fod yn unol â CAN-SPAM, rydym yn cytuno â'r canlynol:
      Peidiwch â defnyddio pynciau neu gyfeiriadau e-bost ffug neu gamarweiniol.
      Nodi'r neges fel hysbyseb mewn rhyw ffordd resymol.
      Cynnwys cyfeiriad corfforol ein pencadlys busnes neu safle.
      Monitro gwasanaethau marchnata e-bost trydydd parti ar gyfer cydymffurfio, os defnyddir un.
      Anrhydeddu ceisiadau am eithrio / dad-danysgrifio'n gyflym.
      Caniatáu i ddefnyddwyr ddad-danysgrifio trwy ddefnyddio'r dolen ar waelod pob e-bost.

Os hoffech chi ddad-danysgrifio o dderbyn negeseuon e-bost yn y dyfodol, gallwch anfon e-bost atom ar unrhyw adeg
      Dilynwch y cyfarwyddiadau ar waelod pob e-bost.

a byddwn yn eich diddymu'n brydlon POB gohebiaeth.

Cysylltu â ni

Os oes unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r polisi preifatrwydd hwn, fe allwch chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth isod.

Twristiaeth VooTours LLC

Adeilad Rhif 2, M4,

Adeilad Beic AL Hamra,

Sayed y Stryd Gyntaf,

Y tu ôl i Ystafell Arddangos Subaru,

PO 25640, Abu Dhabi

[e-bost wedi'i warchod]

P: + 971 25 505080

F: + 971 25 505030

M: + 971505098987

Golygwyd ddiwethaf ar 2019-03-11